Dissolució

Una dissolució és una mescla homogènia d’un solut en un dissolvent. Aquest solut ha de tenir afinitat pel dissolvent, per a que es dissolgui.