Equilibri

Un objecte està en equilibri quan les forces que actuen sobre ell es compensen de manera que la suma total de forces és nul·la i el seu centre de gravetat cau sobre la seva base de recolzament. Aquest fenomen es pot presentar tant en un cos estàtic, aquell que no es troba subjecte a canvi, i un cos en moviment.