Força

La força és allò capaç de moure o de modificar la velocitat d’un objecte.