inèrcia

La primera llei de Newton o el principi d’inèrcia manté que un cos no pot canviar per si mateix el seu estat inicial, ja sigui en repòs o en moviment rectilini uniforme, llevat que s’apliqui una força o una sèrie de forces la resultant de les quals no sigui nul·la sobre el cos.