Líquids immiscibles

Els líquids s’anomenen immiscibles si al barrejar-los en alguna proporció no es mesclen. És a dir, s’observa que queden separats un sobre l’altre. Les seves mescles formen, per tant, solucions anomenades heterogènies donat que els líquids queden separats.