Reacció redox

Una reacció redox o reacció d’oxidació-reducció, és aquella en la que les substàncies que reaccionen s’intercanvien electrons.