Què és l’osmosi?

Descobrim la funció de les membranes semipermeables de les cèl·lules vegetals

Us heu preguntat alguna vegada per què els cogombres en vinagre estan arrugats o per què quan posem cigrons en remull augmenten de mida? Té a veure amb l’osmosi!

Us proposem fer un experiment, per entendre-ho millor:
Agafem 2 pastanagues. Una la submergim en un got amb aigua, l’altra en un got amb aigua i sal. Esperem 48 h.
->Què observem? La que estava submergida en aigua s’ha fet més gran i la submergida en aigua i sal s’ha fet més petita.

->Per què ha passat això?
Les cèl·lules vegetals com les de les pastanagues són semipermeables, només deixen passar algunes substàncies com l’aigua. Quan la concentració de sals fora i dins de les cèl·lules de la pastanaga és diferent, l’aigua creua la membrana fins a igualar les concentracions. Així:

  • L’aigua del got sense sal conté MENYS sals que l’interior de les cèl·lules de la pastanaga i per tant l’aigua entra cap a la pastanaga per diluir la concentració interna; així la pastanaga augmenta la seva mida.
  • En canvi al got amb aigua i sal, l’aigua té MÉS sals que l’interior de les cèl·lules de la pastanaga i l’aigua surt de la pastanaga per diluir-la, per tant, observem que s’arruga.

Això és el que s’anomena OSMOSI!

L’osmosi és el pas de l’aigua (o un altre dissolvent) a través d’una membrana semipermeable des d’una solució menys concentrada cap a una altra més concentrada per tal d’igualar les concentracions.

Sabíeu que una de les aplicacions de l’osmosi és la depuració de l’aigua?
En aquest cas, es força l’aigua, per exemple de mar, a passar a través d’una membrana semipermeable. Les sals no travessen la membrana i per tant l’aigua que s’obté és més pura i podem fer que arribi a ser potable. Aquí l’aigua es mou des de la solució més concentrada cap a la més diluïda i per tant a aquest procés l’anomenem osmosi inversa.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*